• Display Type
 • Results per Page
 • Sort by
POPPY BROOCH
 • $39.95
 • Qty:
 • Qty avail.: 10+
POPPY STUD EARRINGS
 • $29.95
 • Qty:
 • Qty avail.: 10+
POPPY DROP EARRINGS
 • $29.95
 • Qty:
 • Qty avail.: 10+
POPPY BROOCH, CLAY
 • $29.95
 • Qty:
 • Qty avail.: 10+
POPPY DROP EARRINGS, CLAY
 • $29.95
 • Qty:
 • Qty avail.: 10+
POPPY STUD EARRINGS, CLAY
 • $29.95
 • Qty:
 • Qty avail.: 10+
POPPY NECKLACE, CLAY
 • $34.95
 • Qty:
 • Qty avail.: 10+
24K GOLD PLATED RIBBON PIN
 • $16.95
 • Qty:
 • Qty avail.: 10+
BRACELET POPPY
 • $13.95
 • Qty:
 • Qty avail.: 10+
CROCHETED POPPY BROOCH
 • $40.00
 • Qty:
 • Qty avail.: 10+
GLASS POPPY BROOCH
 • $39.95
 • Qty:
 • Qty avail.: 10+
GLASS POPPY PIN
 • $39.95
 • Qty:
 • Qty avail.: 10+
POPPY DROP EARRINGS METAL
 • $59.95
 • Qty:
 • Qty avail.: 10+
POPPY NECKLACE METAL
 • $54.95
 • Qty:
 • Qty avail.: 8
SEALSKIN POPPY BROOCH
 • $60.00
 • Qty:
 • Qty avail.: 10+
WATCH POPPY LADIES EXPANSION BAND
 • $29.95
 • Qty:
 • Qty avail.: 10+